Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.przepompownie.sklep.pl1.
Informacje podstawowe

2. Definicje
3. Zakres i rodzaje usług odbywających się drogą elektroniczną
4. Świadczenie usług drogą elektroniczną - warunki
5. Świadczenie usług drogą elektroniczną – warunki zawierania umów
6. Umowa sprzedaży – warunki zawarcia
7. Sposoby płatności
8. Sposoby dostawy
9.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
10. Postępowanie reklamacyjne
1
1. Prawo odstąpienia od umowy
1
2. Informacje dodatkowe
1
3. Postanowienia końcowe


 1. Informacje podstawowe
  1.1.
  Adres sklepu internetowego www.przepompownie.sklep.pl

  Sklep administrowany jest przez firmę: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski.

  Adres siedziby firmy: ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno;

  NIP: 8791346241;

  REGON: 870423818;

  adres poczty elektronicznej: termo@przepompownie.sklep.pl,

  numer telefonu:

  +48 604 060 125 – właściciel

  lub +48 604 405 891 - biuro.
  1.2.
  Regulamin powstał na mocy bezwzględnie wiążących przepisów praw Klienta, będącego konsumentem, postanowienia w nim zawarte nie mają na celu wyłączać ani ograniczać tych praw. W sytuacji jakichkolwiek wątpliwości w związku z treścią niniejszego Regulaminu z obowiązującymi w prawie przepisami, pierwszeństwo mają wspomniane wyżej przepisy.

  2. Definicje
  2.1.DZIEŃ ROBOCZY – dni robocze od poniedziałku do piątku, biuro czynne jest w godzinach od 8.00 rano do 16.00 popołudniu. Nie dotyczy dni ustawowo wolnych od pracy.
  2.2.FORMULARZ REJESTRACJI – umożliwia użytkownikom internetu utworzenie w naszym sklepie internetowym indywidualnego profilu zakupowego.
  2.3.FORMULARZ ZAMÓWIENIA – zamieszczony w sklepie internetowym formularz mający na celu ułatwienie klientom złożenie zamówienia na wybrane wcześniej produkty.
  2.4.KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
  2.5.KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  2.6.KONTO – zbiór danych o Usługobiorcy w systemie Usługodawcy zawierający informacje o wszelkich operacjach dotyczących Zamówień. Dostęp do konta zabezpieczony jest loginem i hasłem stworzonym przez Usługobiorcę na potrzeby związane z korzystaniem z usług sklepu internetowego.

  2.7.NEWSLETTER – usługa firmy świadczącej sprzedaż towaru poprzez portal internetowy, polegająca na automatycznym wysyłaniu treści do Klientów, dotyczącej nowości i aktualnych produktów w witrynie sklepowej. Przekaz takich informacji odbywa się za pomocą poczty elektornicznej e-mail.
  2.8.PRODUKT – przedmiot przeznaczony do nabycia przez Klienta, będący podstawą do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
  2.9.REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.
  2.10.SKLEP INTERNETOWY – witryna internetowa umożliwiająca złożenie zamówienia lub zakupy przez internet, należąca do BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, której adres to www.przepompownie.sklep.pl .

  2.11.SPRZEDAWCA - BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, adres siedziby firmy: ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno; NIP: 8791346241; REGON: 870423818; adres poczty elektronicznej: termo@przepompownie.sklep.pl, numery telefonu: +48 604 060 125-właściciel lub +48 604 405 891 – biuro.

  2.12.USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna bądź prawna lub organizacja, korzystająca z usług świadczonych poprzez sklep internetowy przez Usługodawcę.

  2.13.USŁUGODAWCA – BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, adres siedziby firmy: ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno; NIP: 8791346241; REGON: 870423818; adres poczty elektronicznej: termo@przepompownie.sklep.pl, numery telefonu: +48 604 060 125-właściciel lub +48 604 405 891 – biuro.

  2.14.ZAMÓWIENIE – wyrażenie chęci Klienta do zawarcia umowy sprzedaży, dotyczącej wybranych produktów, ze Sprzedawcą.

  3.Zakres i rodzaje usług odbywających się drogą elektroniczną
  3.1. Sklep internetowy obsługiwany przez Usługodawcę umożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:
  3.1.1.Administracji Sklepu internetowego.
  3.1.2.Udostępnieniu Usługobiorcy Formularza zamówienia w celu jego uzupełnienia i nawiązania współpracy.

  4.Świadczenie usług drogą elektroniczną - warunki
  4.1.Odpłatność:
  4.1.1.Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  4.2.Okres zawarcia umowy:
  4.2.1.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4.2.2.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
  4.2.3.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4.3.Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  4.3.1.Komputer z dostępem do Internetu.
  4.3.2.Dostęp do poczty elektronicznej.
  4.3.3.Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 6.0 i wyższej, Opera w wersji 11 i wyższej, Google Chrome w wersji 12 i wyższej.
  4.3.4.Zalecana rozdzielczość monitora: 800x600 lub wyższa.
  4.3.5.Włączenie w przeglądarce internetowej Javascript oraz Flash.
  4.4.Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  4.5.Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  4.6.Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  5.Świadczenie usług drogą elektroniczną – warunki zawierania umów
  5.1.Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną wymaga udostępnienia Klientowi do wypełnienia Formularza zamówienia, który znajduje się w Sklepie internetowym, wypełnienie formularza jest warunkiem dalszych działań.
  5.2.Klient dokonuje wyboru produktu poprzez kliknięcie na zdjęcie produktu.

  5.2.1. Klient automatycznie przenosi się na witrynę Sklepu internetowego na której jest specyfikacja produktu, cena i dodatkowe informacje. W tym momencie zamówienia, można także określić ilość sztuk produktu.

  5.2.2.W przypadku chęci dalszego kontynuowania zakupów Klient wybiera opcję „Dodaj do koszyka”.
  5.2.3.Dalej zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia i Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której:
  5.2.3.1.Klient ma możliwość modyfikacji Zamówienia (np. zmiana ilości lub usunięcie Produktów) oraz dodania nowych Produktów poprzez kliknięcie pola „Kontynuuj zakupy”.
  5.2.4.Następnie należy kliknąć pole „Zamawiam”, Klient, może dokonać zakupu bez wcześniejszej rejestracji konta w sklepie internetowym.
  5.2.5.Następnie Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której należy wprowadzić swoje dane, dane do wysyłki i dane kontaktowe. Można również tutaj podać dodatkowe informacje dotyczące zamówienia (np. dane do faktury). Należy tu również wybrać sposób dostawy Produktu oraz określić sposób płatności. Należy zaznaczyć poprzez odhaczenie check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).
  5.2.6.Następnie należy kliknąć przycisk „Potwierdzam zakup”, po czym Klient zostaje przekierowany na stronę Sklepu internetowego, na której znajduje się informacja, że Zamówienie zostało złożone – w tym momencie zostaje złożone Zamówienie w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.
  5.2.6.1.Tak złożone Zamówienie wiąże Klienta jeżeli Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie.

  6. Umowa sprzedaży – warunki zawarcia
  6.1.Informacje, reklamy, cenniki, podane na stronach Sklepu internetowego, dotyczące Produktów i ich parametrów technicznych oraz ceny, zgodnie z art. 71 Kodeksu cywilnego – stanowią możliwość zawarcia umowy.
  6.2.Dodatkowe koszty nie uwzględnione w cenie Produktu to koszt dostawy i płatności, które są wskazywane w trakcie zamówienia. Cena Produktu zawiera wszystkie składniki ( także podatek VAT). Cena podana jest w polskich złotych.
  6.3.W momemncie złożenia Zamówienia przez Klienta, wiążąca jest aktualna Cena Produktu podana na stronie Sklepu internetowego. W przypadku zmian Cen w Sklepie internetowym, wciąż wiążącą Cena jest ta, która była widoczna w chwili złożenia Zamówienia.
  6.4.Zawarcie umowy sprzedaży za pomocą Formularza zamówień
  6.4.1.Celem zawarcia umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2.
  6.4.2.Po złożeniu Zamówienia zgodnie z pkt. 4.2. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
  6.4.2.1.Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
  6.4.2.2.Oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia.
  6.4.2.3.Oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty).
  6.4.3.Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 6.4.2. zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  6.5.Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty email:
  6.5.1.Zamówienie może zostać złożone również poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy termo@przepompownie.sklep.pl
  6.5.2.Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).
  6.5.2.1.W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu, w którym będzie oczekiwać odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone przez Klienta przestaje go wiązać z upływem czasu, w którym mógł w zwykłym toku czynności otrzymać odpowiedź Sprzedawcy wysłaną bez nieuzasadnionego opóźnienia.
  6.5.3.Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  6.6.Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu
  6.6.1.Zamówienie może zostać złożone również telefonicznie w Dni robocze od godz. 08:00 do godz. 16:00 pod numerem telefonu +48 604 405 891/ 604 060 125 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).
  6.6.2.Celem zawarcia umowy sprzedaży Klient powinien określić co najmniej istotne postanowienia umowy sprzedaży, tj. przedmiot umowy oraz cenę (Zamówienie).
  6.6.2.1.W braku oznaczenia przez Klienta w Zamówieniu terminu w ciągu którego oczekiwać będzie odpowiedzi Sprzedawcy, Zamówienie złożone w ten sposób przestaje go wiązać, gdy nie zostanie przyjęte niezwłocznie przez Sprzedawcę.
  6.6.3.Z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
  7. Sposoby płatności
  7.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  7.1.1.Płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  7.1.2. Bank: ING BANK ŚLĄSKI
  7.1.2.1.Numer rachunku: 16 1050 1979 1000 0022 6557 4406
  8.Sposoby dostawy
  8.1.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy Produktu:
  8.1.1.Paczka kurierska: Poczta Polska Expres 24, Poczta Polska Kurier 48, UPS
  8.1.2.Paleta FedEx – ze względu na gabaryty i wagę niektórych produktów
  8.1.3.Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy – po wcześniejszym ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
  8.1.3.1 Sprzedawca zastrzega sobie ewentualność braku możliwości odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy.
  8.2.Klient może również zaproponować inny sposób dostawy Produktu (w takim przypadku zaleca się kontakt ze Sprzedawcą poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: termo@przepompownie.sklep.pl celem uzgodnienia szczegółów).
  8.3.Ewentualne koszty dostawy są wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
  8.4.Termin dostawy - na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę Produktu składa się czas kompletowania Produktu i czas dostawy Produktu:
  8.4.1.Czas kompletowania Produktu wynosi średnio 2 Dni roboczych, może on ulec wydłużeniu, uzależnione jest to od dostępności produktu u producenta lub importera.
  8.4.1.1.W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem - od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym lub koncie rozliczeniowym do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
  8.4.2.Czas dostawy Produktu uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy:
  8.4.2.1.Paczki kurierskie dostarczane są w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 2 Dni roboczych.
  8.5.Jeżeli Strony nie umówiły się inaczej, umowa sprzedaży powinna zostać wykonana przez Sprzedawcę w terminie trzydziestu dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu umowy.
  8.6.Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

  9.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
  9.1.Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną:
  9.1.1.Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminowa o charakterze ciągłym (np. prowadzenie Konta w Sklepie internetowym).
  9.1.2.Usługobiorca może wypowiedzieć umowę poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: termo@przepompownie.sklep.pl lub też pisemnie na adres: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno.
  9.1.3.Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bezterminową o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu.
  9.1.4.Umowa wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
  9.1.5.Wypowiedzenie prowadzi do unicestwienia stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość, nie prowadzi więc do wyeliminowania skutków prawnych, które powstały wcześniej - w czasie trwania umowy.
  9.2.Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  10.Postępowanie reklamacyjne
  10.1.Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z umową:
  10.1.1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
  10.1.2.Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy termo@przepompownie.sklep.pl lub pisemnie na adres: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno.
  10.1.3.Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno.
  10.1.4.Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób (nr telefonu, adres e-mail)
  10.1.5.W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
  10.2.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Sklep internetowy:
  10.2.1.Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego Usługobiorca może składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy termo@przepompownie.sklep.pl
  10.2.2.Zaleca się podanie w powyższej wiadomości e-mail jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  10.2.3.Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni. Usługodawca może wymagać dostarczenia towaru do siedziby firmy w celu ustosunkowania się do żądań Klienta.
  10.2.4.Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
  11.Prawo odstąpienia od umowy
  1
  1.1.Usługobiorca (Klient) będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie siedmiu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać na następujący adres elektroniczny: termo@przepompownie.sklep.pl lub pisemnie na adres: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno.
  1
  1.2.Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość stanowi załącznik nr. 2 do Regulaminu.
  1
  1.3.W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotowi nie podlegają towary w innym stanie niż po wydaniu z magazynu, tzn. uszkodzone, z widoczną ingerencją w stan Produktu, itd.
  1
  1.4.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. Produkt powinien być zwrócony na adres siedziby firmy: BKD TERMO-bis Jerzy Koprowski, ul. Sadowa 1, 87-148 Turzno. Koszt dostarczenia zwrotu Produktu leży po stronie Konsumenta.
  1
  1.5.Usługodawca (Sprzedawca) dokona zwrotu zapłaconej ceny na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego lub w inny wskazany przez konsumenta sposób, dopiero po otrzymaniu zwrotu Produktu do Siedziby firmy i ocenie stanu towaru ( pkt. 11.3.).
  1
  1.6.Termin pięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
  1
  1.7.Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy.
  1
  1.8.Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1
  1.8.1.świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 10.6,
  1
  1.8.2.dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
  1
  1.8.3.umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
  1
  1.8.4.świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
  1
  1.8.5.świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
  12.Informacje dodatkowe
  1
  2.1.Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:
  1
  2.1.1.W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Potwierdź zakup” w pkt. 4.2.6. Regulaminu Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych.
  1
  2.1.2.Weryfikacji lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy (Sprzedawcy) na adres termo@przepompownie.sklep.pl
  1
  2.2.Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę (Sprzedawcę) drugiej stronie treści zawieranej umowy:
  1
  2.2.1.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu umowy.
  1
  2.2.2.Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy sprzedaży następuje na dwa sposoby:
  1
  2.2.2.1.przez wysłanie Usługobiorcy na podany adres e-mail treści zawieranej umowy.
  1
  2.2.2.2.przez wydrukowanie i przekazanie Usługobiorcy specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  1
  2.2.3.Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Usługobiorcy.

  13.Postanowienia końcowe
  1
  3.1.Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
  1
  3.1.1.Wybór prawa polskiego nie pozbawia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w braku wyboru, tj. prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, a przedsiębiorca (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.
  1
  3.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  1
  3.3.Rozstrzyganie sporów:
  1
  3.3.1.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
  1
  3.3.2.Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

   

  Treść poniższego regulaminu można znaleźć także na stronie internetowej:
  https://przepompownie.sklep.pl/pl/i/Regulamin/3

 


Tę stronę możesz zmieniać tutaj:
Panel administratora > Zawartość > Strony informacyjne > Regulamin

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl